Оновлено
2023-03-01
09:45

Правила прийому громадян України для проходження військової підготовки

1. Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду військово-лікарськими комісіями (далі – ВЛК). Медичний огляд ВЛК районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишніх військових комісаріатів, далі ТЦКтаСП) громадяни проходять за місцем перебування на військовому обліку (реєстрації). Придатність осіб жіночої статі до військової служби визначається за результатами медичного огляду ВЛК ТЦКтаСП за місцем проживання (навчання). До початку проходження ВЛК у ТЦКтаСП громадяни повинні підготувати документи згідно додатку 1, роздрукувати картку обстеження та медичного огляду (додаток 2), наклеїти фото, записати відомості про себе і пройти обстеження в поліклініках за місцем проживання чи навчання. Медичний огляд ВЛК проводиться за направленням від кафедри військової підготовки (КВП) ЧНУ. Результатом проходження ВЛК є довідка за формою 4 (додаток 3).

2. Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію, склад якої за поданням завідувача КВП затверджується наказом ректора ЧНУ. Проведення попереднього відбору кандидатів покладається на завідувача КВП ЧНУ, директорів інститутів, деканів факультетів ЧНУ та керівників інших ВЗО, здобувачі вищої освіти яких виявили бажання проходити військову підготовку.

3. Здобувачі вищої освіти, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву на ім’я директора інституту/декана факультету ЧНУ/керівника іншого вищого закладу освіти, в якому вони здобувають відповідний ступінь вищої освіти.

До заяви додається:

 • копія посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі);
 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копія першої сторінки паспорта громадянина України.

Затверджені ректорами ВНЗ списки здобувачів вищої освіти, їх заяви та узагальнені відомості про підсумки складання здобувачами вищої освіти екзаменів за попередні курси навчання направляються для розгляду до відбіркової комісії КВП ЧНУ. Здобувачі вищої освіти, які мають академічні заборгованості, до списку не включаються.

4. Громадяни, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра та виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву на ім’я голови відбіркової комісії.

До заяви додається:

 • копія посвідчення про приписку до призовної дільниці або військового квитка (для осіб чоловічої статі);
 • копія першої сторінки паспорта громадянина України;
 • копію документа про вищу освіту та додатку до нього, якщо вони вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра.

6. Заява (рапорт) містить такі відомості:

 • прізвище, ім’я та по батькові громадянина;
 • номер навчальної групи, назву факультету та ВНЗ, у якому громадянин здобуває вищу освіту, форму навчання – очна (денна, вечірня) або заочна (дистанційна);
 • інформацію про здобутий або той, що здобувається громадянином, ступінь вищої освіти, галузь знань, спеціальність та спеціалізацію;
 • придатність до проходження військової служби за станом здоров’я;
 • інформацію про проходження військової служби;
 • мотивацію громадянина щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до громадян під час проходження військової підготовки;
 • наявність пільг, передбачених законодавством України.

7. Під час проходження конкурсного відбору кандидат повинен мати при собі паспорт громадянина України та оригінал довідки ВЛК за формою Додатку 4 наказу Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 (додаток 3). Без наявності зазначених документів він не допускається до участі у конкурсному відборі.

8. Кандидати на навчання при проведенні конкурсного відбору проходять:

 • професійний психологічний відбір;
 • визначення рівня знань з допризовної підготовки згідно програми;
 • перевірку рівня фізичної підготовленості.

9. Професійний психологічний відбір громадян для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється шляхом тестування, відповідно до вимог Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів і оцінюється як “пройшов” чи “не пройшов”.

10. З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки відбіркова комісія проводить тестування громадян, яке складається з 5 завдань у письмовій формі та з 5 завдань з практичного виконання нормативів, прийомів (додаток 4). Кількість балів за кожне завдання складає 10, максимальна кількість балів – 100. Громадяни, які під час тестування набрали менше 50 % (менше 50 балів) максимальної кількості балів, виключаються зі списків кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки.

11. Оцінка рівня їх фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ відповідно до нормативів, установлених Міністерством оборони України (додаток 5). Усі вправи приймаються в один день. Для виконання фізичних вправ дається одна спроба. Повторне виконання фізичних вправ з метою підвищення оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової підготовки не дозволяється. Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється як “зараховано” або “не зараховано”. У разі отримання оцінки “не зараховано” громадяни виключаються зі списків кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки.

12. За результатами конкурсного відбору складається рейтинговий список, у якому вказується:

 • середній бал за результатами складання підсумкового контролю у ВНЗ за семестри, що передують початку військової підготовки (для громадян, які мають вищу освіту – середній бал додатку до диплома бакалавра, для скороченої форми навчання – середній бал додатку до диплома молодшого спеціаліста);
 • сума балів за результатами випробовувань з допризовної підготовки;
 • результат професійного психологічного відбору;
 • результат перевірки рівня фізичної підготовленості;
 • висновок ВЛК про придатність до військової служби за станом здоров’я;
 • наявність пільг.

Рейтинговий список затверджується на засіданні відбіркової комісії, про що складається відповідний протокол. Зарахування громадян до навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється наказом ректора ЧНУ на підставі протоколу засідання відбіркової комісії.

13. Апеляції за результатами конкурсною відбору розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора ЧНУ.

Апеляція громадянина за результатами випробувань повинна подаватися не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки за випробування. Додаткове опитування кандидатів при розгляді апеляцій не допускається.

14. Між громадянином, який за рейтинговим списком зарахований для проходження військової підготовки, та ректором ЧНУ до початку занять укладається контракт про військову підготовку. Якщо громадянин не уклав даний контракт, він відраховується зі складу тих, кого зараховано для проходження військової підготовки.

Вартість навчання

Вартість військової підготовки громадянина включає дві частини, а саме:

 • витрати ЧНУ на послуги у галузі вищої освіти, пов’язані з військовою підготовкою;
 • витрати Міністерства оборони України, пов’язані із забезпеченням та проведенням військової підготовки.

Вартість військової підготовки розраховується ЧНУ, погоджується Департаментом військової освіти і науки Міністерства оборони України і затверджується ректором. Кошти фізичних осіб за військову підготовку сплачуються (відповідно до укладених контрактів) на спеціальний реєстраційний рахунок ЧНУ у територіальному органі Казначейства України в грошовій одиниці – гривні. Плата здійснюється за кожний семестр навчання на кафедрі військової підготовки та вноситься до початку навчальних занять.

Станом на 01 вересня 2021 року вартість навчання за навчальний рік складала 14600 гривень (за семестр – 7300 гривень).

Додатки

 • Додаток 1
  Перелік документів, які необхідно підготувати для проходження медичного огляду військово-лікарською комісією у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (колишніх військових комісаріатах)
 • Додаток 2
  Картка обстеження та медичного огляду
 • Додаток 3
  Довідка військово-лікарської комісії
 • Додаток 4
  Програма перевірки рівня знань з допризовної підготовки
 • Додаток 5
  Оцінка рівня фізичної підготовленості
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЇЌџ@h>аHchnu.edu.ua
 © 1999-2021 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.